602-246-1498 or text to 480-285-8227 dave@aiada.net

Auto Wholesaler, LLC

7020 E. Broadway Blvd., #130
Tucson, AZ 85730
(520) 256-4574